Aktualności

II Walne Zebranie Wielkopolskiego Partnerstwa dla Doliny Baryczy

Zarząd Stowarzyszenia Uchwałą 4/III/2023 z dn. 12.05.2023 zwołuje II Walne Zebranie w dniu 29 maja 2023 r. (poniedziałek) na terenie GOK ul. w Przygodzicach ul. Wrocławska 52 o godz. 17:00  

Porządek:  

1.      Otwarcie Zebrania, informacja Zarządu o ilości członków 

2.      Wybór Przewodniczącej/ego i Protokolanta/-tki Zebrania 

3.      Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum Przewodniczący wyznacza drugi termin posiedzenia, na nie wcześniej niż 15 min. po stwierdzeniu braku quorum).

4.      Zatwierdzenie porządku obrad.

5.      Przedstawienie projektu zmian Statutu, przyjęcie Statutu Stowarzyszenia Wielkopolskie Partnerstwo dla Doliny Baryczy  WZ_ 1/II/2023) 

6.      Wybór Rady Stowarzyszenia Wielkopolskie Partnerstwo dla Doliny Baryczy  (WZ_2/II/2023) 

7.      Prezentacja i przyjęcie kierunków i celów działania Stowarzyszenia Wielkopolskie Partnerstwo dla Doliny

Baryczy zawartych w lokalnej strategii rozwoju dla wielkopolskiej części Doliny Baryczy (WZ_3/II/2023)  8. Wolne wnioski

9. Zamkniecie zebrania. 


W ramach wyboru na członków Rady Stowarzyszenia Wielkopolskie Partnerstwo dla Doliny Baryczy zapraszamy do składnia deklaracji kandydackiej do pracy w Radzie. 

Na podstawie 

§ 33 Statutu 

1.Do zadań Rady należy:

1)                wybór operacji (projektów), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ustalanie kwoty wsparcia, 

2)                monitorowanie wdrażania operacji (projektów) realizowanych w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju,

3)                składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu Członków, 4) opracowanie regulaminu Rady.

§ 34

1. Rada liczy od 5 do 10 członków.

2. W skład Rady wchodzą osoby wybrane przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

(…) 

5.                 W skład Rady wchodzą przedstawiciele publicznych i prywatnych lokalnych interesów społeczno-gospodarczych, w których żadna pojedyncza grupa interesu nie kontroluje procesu podejmowania decyzji. ( projektowana zamiana) 

6.                 Ustalając skład Rady brane są pod uwagę kryteria ustalone w Regulaminie konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

7.                 Członkowie Rady nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub pracownikiem LGD

Wzór deklaracji kandydata/ki na członka Rady stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wypełniony, podpisany skan deklaracji należy przesłać mailem do 25.05.2023 r. na adres wielkopolska@nasza.barycz.pl 


Dokumenty będące przedmiotem walnego zebrania dostępne są w biurze Stowarzyszenia Wielkopolskie Partnerstwo dla Doliny Baryczy w Przygodzicach oraz na stronie www.nasza.barycz.pl, ewentualne uwagi do treści uchwał prosimy składać na adres wiekopolska@nasza.barycz.pl do dnia 25.05.2023r. 

 Informacji w sprawie udzielają: 

Gmina Odolanów

Gmina Przygodzice

Gmina Sośnie

     Dominik Sobczak  Członek zarządu tel. 62 620 08 64

              dominik.sobczak@odolanów.pl

     Piotr Kryszczak  Prezes zarządu  tel. 501 611 923

          piotrkryszczak@wp.pl

       Dorota  Kurzawska

Członek Zarządu  

                    tel. 50544798

                    biblioteka.sosnie@op.pl


Jednocześnie zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety badającej potrzeby mieszkańców Doliny Baryczy w zakresie aplikowania o środki na rozwój przedsiębiorczości i gospodarstw rolnych w ramach tworzonej obecnie strategii na lata 2023-2027. Link do ankiety dostępny jest TUTAJ.

W imieniu Zarządu 

Piotr Kryszczak – Prezes Zarządu  
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij